Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstanie nowy PSZOK w Nowogrodźcu

W poniedziałek, 13 lutego br. Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu”. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w ramach II przetargu nieograniczonego, będzie firma BUDROMAX Tomasz Martynowski.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w miejscu dotychczasowego, tj. w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej (przy oczyszczalni ścieków).

W ramach inwestycji zaplanowano:

1) wykonanie wyniesienia poziomu terenu powyżej maksymalnej rzędnej zwierciadła wody zalewowej dla zagrożenia 1% powodzią,

2) wykonanie placu o nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni ok. 1 230 m2, na którym zlokalizowane zostaną kontenery na poszczególne odpady, wraz z połączeniem z istniejącą jezdnią,

3) wykonanie ścieżki dydaktycznej,

4) ustawienie kontenera biurowo-socjalnego,

5) dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia PSZOK,

6) wykonanie zadaszonego i zamykanego magazynu podręcznego oraz magazynu na odpady niebezpieczne,

7) wykonanie zadaszonej wiaty na kontenery,

8) obsadzenie terenu roślinnością izolacyjną wzdłuż granicy,

9) wykonanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej: ogrodzenie terenu panelami stalowymi ocynkowanymi od strony wschodniej z wykonaniem bramy wjazdowej, ogrodzenie terenu panelami betonowymi od strony północnej, południowej i zachodniej, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wykonanie wewnętrznych linii zasilających energetycznych i teleinformatycznych,

10) dostawa i montaż wagi najazdowej samochodowej.

Punkt zbiórki będzie realizował odbiór surowców wtórnych i selektywne gromadzenie odpadów w opisanych kontenerach umieszczonych na placu i w wiatach oraz na regałach w zadaszonym boksie.  Teren placu budowy zostanie przekazany Wykonawcy dnia 3 kwietnia 2023 r.

PSZOK przeznaczony będzie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Nowogrodziec. Całkowita wartość inwestycji: 1 845 000 zł . Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 752 750 zł.

Wersja XML