Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zakupu węgla

Burmistrz informuje

Gmina i Miasto Nowogrodziec przygotowuje się do dystrybuowania węgla po preferencyjnych cenach. W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie wniosków o zakup węgla na konkretną ilość paliwa stałego (groszek, orzech lub miał).

Wnioski o zakup węgla, w formie pisemnej, będzie można składać począwszy od dnia 2 listopada 2022 roku w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy; adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny; adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy; określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego; informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Do pobrania:

Wersja XML