Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla pracodawców

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

(nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż w poniższym linku znajduje się informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji procedury udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

DOCXInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx (18,95KB)

Podstawa prawna:

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania.

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

Pracodawcy zobowiązani są na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.) do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem.

Zawiadomienie to stanowi podstawę dla Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu  o wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przydziału środków finansowych.                                

 

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o pisemne informowanie Burmistrza Nowogrodźca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.                           

 

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.) istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie gminy Nowogrodziec.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty.

 

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy – umowa o pracę).
 2. Kopia/kopie umowy/umów o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz z określeniem rodzaju przygotowania zawodowego (nauka zawodu-zawód lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy-rodzaj pracy) w tym aneksy zmieniające np. okres kształcenia.
 3. Kopia/kopie świadectw/świadectwa pracy młodocianego pracownika potwierdzające okresy zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy lub innych pracodawców.
 4. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (zaświadczenie, dyplom, świadectwo) wydany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.
 5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo) wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.
 6. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru indentyfikacyjnego REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub inny dokument potwierdzający prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej, (aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności).
 7. Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 8. Oświadczenie w przypadku zmiany nazwiska (najczęściej zawarcie związku małżeńskiego) - jeżeli dokumenty świadczące o kwalifikacjach do nauczania praktycznej nauki zawodu wydane były na nazwisko panieńskie.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis (wraz z kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych).
 11. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 12. Kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1, 2 kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).

 

Formularz de minimis.

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym w/w rozporządzeniu Komisji (UE).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Burmistrzowi Nowogrodźca jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów rozporządzenia Komisji (UE), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311, oraz z 2013r., poz. 276).

Wprowadzono wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Wzór Formularza stanowi załącznik do znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.                   

Od 01 lipca 2014 roku przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743 ze zm.) do przedłożenia na formularzu dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362) tj., że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Burmistrz Nowogrodźca nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - (Dz.U. z 2021r., poz. 743 ze zm.).

 

Miejsce złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami.

 

Kompletną dokumentację (wniosek + załączniki) wraz z oryginałami do wglądu należy składać w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, adres: ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

 

Załączniki:

 1. DOCZał.Nr 1 Wniosek o dofinansowanie.doc (49,50KB)
 2. DOCZał. Nr 2 Ośw.i wykaz otrz. pomocy.doc (56,00KB)
 3. DOCZał. Nr 3 Ośw. o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (48,00KB)
 4. DOCZał. Nr 4 Zawiadomienie o zawarciu umowy.doc (33,00KB)
 5. DOCZał. Nr 5 Formularz - de minimis i instrukcja.doc (1,53MB)
Wersja XML