Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że w miesiącach październik - listopad 2022 r., odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, zaostrzanych zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, podyktowane jest przede wszystkim troską o środowisko.

Mając na uwadze powyższe, informujemy o przeprowadzeniu na terenie Gminy Nowogrodziec wzmożonych kontroli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania z szamba. Jednak wywóz nieczystości nie powinien odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.  W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d, należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Nowogrodźca (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu).  Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Wersja XML