Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROLNIKU! ULEGŁEŚ WYPADKOWI PRZY PRACY ROLNICZEJ. ZGŁOŚ GO NIEZWŁOCZNIE DO KRUS.

  1. Definicja wypadku przy pracy rolniczej.

Wypadek przy pracy rolniczej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

  1. Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?

Zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony. Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Pamiętaj:

Późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

  1. O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek? – osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

· zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,

· udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,

· wskazać świadków wypadku,

· zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,

· udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W ramach prowadzonych działań, konieczne będzie m.in. dokonanie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie poszkodowanego i świadków zdarzenia, co wymagać będzie Państwa zgody na wejścia pracownika KRUS na teren gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym podczas zgłaszania wypadku prosimy o podanie telefonu i e-mail do kontaktu z Państwem. Po zebraniu niezbędnych dowodów, pracownik KRUS przygotuje Protokół powypadkowy, który stanowić będzie podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Protokół powypadkowy zostanie przesłany do osoby poszkodowanej (wnioskodawcy) pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

Źródło: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PT KRUS BOLESŁAWIEC
Wersja XML