Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mieszkańcy Godzieszowa mają nowy chodnik

Dzięki zakończonej  w lipcu br.  budowie chodnika w Godzieszowie, Mieszkańcy mogą bezpiecznie poruszać się po swojej miejscowości.  Inwestycja zrealizowana została wzdłuż drogi gminnej, w obrębie dz. nr 240/2, będącej własnością Gminy Nowogrodziec. Chodnik ma długość 407 m i szerokość 2 m. Zgodnie z §  44 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie szerokość chodnika nie powinna być mniejsza niż 2 m. Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża. Chodnik wykonany został z kostki betonowej, oddzielony jest od jezdni krawężnikiem betonowym, natomiast od strony wewnętrznej obrzeżem betonowym. W jego ciągu wykonany został również kanał technologiczny. Wykonawcą robót budowlanych była firma ALE Sp. z o. o. Sp. komandytowa z Pisarzowic. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200 tys. zł, całkowita kwota inwestycji to 319.368,82 zł.

Nowy chodnik poprawi jakość życia Mieszkańców, przyczyni się także do podniesienia estetyki i uporządkowania przestrzeni publicznej oraz zwiększenia  bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.  

chodnik w Godzieszowie główne.jpeg

Chodnik w Godzieszowie1.jpeg

Chodnik w Godzieszowie 2.jpeg

chodnik w Godzieszowie3.jpeg

Wersja XML