Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe inwestycje z Programu Polski Ład w naszej gminie

gmina_nowogrodziec.jpeg

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca informuje, że dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" uzyskały dofinansowanie w drugim naborze wniosków w łącznej wysokości -  2 945 000,00 zł.  przy wkładzie własnym Gminy 155 000,00 zł.

Z pozyskanych środków realizowane będą dwa zadania:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu – wartość zadania: 1,9 mln zł, dofinansowanie 1,805 mln zł.

2. Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - wartość zadania: 1,2 mln zł, dofinansowanie 1,14 mln zł.

  Przedmiotem planowanej inwestycji pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu”  będzie budowa bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z wymogami prawa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami segregowanymi w gminie Nowogrodziec. W Punkcie tym będą zbierane i magazynowane odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec. Odpady zgromadzone w Punkcie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami będą przekazywane do recyklingu oraz odzysku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie tez pełnił funkcję edukacyjną i informacyjną. W ramach inwestycji Punkt Selektywnej Zbiórki zostanie wyposażony w niezbędna infrastrukturę techniczną, tj.  wiaty magazynowe, nawierzchnie utwardzone, oświetlenie, kontener socjalno - bytowy, kontenery magazynowe do składowania odpadów, ścieżkę edukacyjną (tablice informacyjne, zieleń, oświetlenie, ścieżka). Zadanie obejmie również budowę infrastruktury towarzyszącej (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, deszczowa), montaż ogrodzenia z bramą, montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych wraz z opisem kontenerów, nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

  Przedmiotem planowanej inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach” będzie budowa drogi gminnej w miejscowości Wykroty na terenie Gminy Nowogrodziec o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadanie będzie obejmować budowę konstrukcji odcinka drogi o kategorii ruchu odpowiadającej wymogom ciężkiego transportu ciężarowego o szerokości jezdni ok. 7 m z poboczami. W ramach robót wykonane zostaną ponadto kanały technologiczne, pobocza, podłoża oraz spadki jako odwodnienie pasa drogowego i oświetlenie drogowe. Konstrukcja drogi powstanie z warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ponadto zastanie wykonana podbudowa w korycie drogi, a także zjazdy drogowe. Uzupełnieniem inwestycji będzie budowa oświetlenia drogi oraz wbudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tj. oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. Realizacja inwestycji będzie mieć pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju Gminy. Przebudowa drogi będzie się odbywać  z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego, z uwzględnieniem wpływu inwestycji na rozwój gospodarczy (rozbudowa SSE) i społeczny. Odwodnienie drogi zostanie zachowane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległe do jezdni tereny czynne biologicznie oraz do istniejących rowów drogowych, które zostaną oczyszczone z namułu i zanieczyszczeń, co poprawi ich przepustowość i zapewni naturalne zagospodarowanie wód opadowych. Efektem planowanej inwestycji będzie: podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa efektywności i sprawności w przewozach samochodowych, zapewnienie odpowiedniego dojazdu do planowanego zakładu produkcyjnego, rozwój infrastruktury transportowej i stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez poprawę przepustowości układu transportowego na terenie gminy oraz w ruchu transgranicznym, rozwój lokalnego rynku pracy (zwiększenie ilości nowych miejsc pracy poprzez rozwój istniejących oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw), poprawa konkurencyjności gospodarczej gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności inwestycyjnej, stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez udostępnienie dla podmiotów gospodarczych i potencjalnych Inwestorów terenów inwestycyjnych pod rozwój sektora przemysłowo – usługowo – handlowego.

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca: " Składam serdeczne podziękowania dla Pana Szymona Pogody – Posła na Sejm RP oraz Pana Rafała Ślusarza – Senatora RP za zaangażowanie w pozyskaniu środków z Programu "Polski Ład", dzięki którym powstaną nowe inwestycje w naszej gminie".

Polski Łd1.jpeg

Polski Lad2.jpeg

Wersja XML