Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy,   że w dniu 29 marca 2022 r.  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (II p. nr 30) odbędzie się

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Nowogrodziec;
 2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2022 roku;
 3. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Nowogrodźcu;
 4. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 6. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Nowogrodziec "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022;
 7. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/303/97 Rady Gminy i Miasta w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu;
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

Wersja XML