Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANKIETA dla mieszkańców dotycząca zagospodarowania bioodpadów

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE Burmistrz Nowogrodźca zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Nowogrodziec posiadających na własnych posesjach przydomowe kompostowniki oraz posiadających ulgę w opłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o wypełnianie oraz złożenie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Nowogrodziec.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 28 marca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1,59-730 Nowogrodziec, wysłać pocztą na adres Urzędu lub na adres e-mail a.turek@nowogrodziec.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 7380690 bądź w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Pozyskane dane posłużą w celu wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r. w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PDFankieta kompostownik.pdf (404,52KB)

 

 

 

 

 

Wersja XML