Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne dla mieszkańców w formule on-line

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy Nowogrodziec/właścicieli domów jednorodzinnych  w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w formule  on-line na platformie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmYTBiODYtZjFkNi00Yzk3LWI0ODAtMmViMGY2MmIwMzg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb19eee2-a3c3-4c60-9e7a-2ef9fc4c6397%22%2c%22Oid%22%3a%220a537f35-6a6f-46ba-ad75-6c47e700b5fa%22%7d

W trakcie prezentacji będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.

Wersja XML