Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontenery na śmieci. Napis "PSZOK".

 

Lokalizacja:

PSZOK_lokalizacja.jpeg

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w NOWOGRODŹCU

I. Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu , zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Nowogrodźcu prowadzony jest przez Gminę Nowogrodziec , a obsługiwany  przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
3. Z PSZOK-u odpady odbiera Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
4. PSZOK w Nowogrodźcu czynny jest :

Poniedziałek - od godz. 9.00 do 17.00

Wtorek - od godz. 09.00 do 17.00

Środa – nieczynne

Czwartek - od godz. 09.00 do 17.00

Piątek - od godz. 09.00 do 17.00

Sobota – od godz. 08.00 do 15.00

 

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny!


5. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z terenu Gminy Nowogrodziec
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik ZGiUK Sp. z o. o   z  Lubania.
7. Przyjęcieodpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika.

II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne dostarczone przez  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec, uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz Gminy Nowogrodziec.
2. Odpady dostarczone do PSZOK mają być posegregowane (wydzielone rodzajowo) oraz właściwie zabezpieczone.
3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Odpady komunalne problemowe płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i mają zawierać etykiety.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. odpady w ilościach detalicznych nie wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej/ przemysłowej:

6. Osoby dostarczające odpady wymienione w pt. 5, same ładują je do odpowiednio oznaczonych kontenerów, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

9. Fakt nie przyjęcia odpadów zostaje zidentyfikowany i zaewidencjonowany w dokumentacji prowadzącego PSZOK.

III. Magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów:

Odpady odebrane z PSZOK przewożone są do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wersja XML