Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Napis "Czynsz dzierżawny". W tle pola.

Zarządzenie Nr 23/2016

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2015r.,poz. 1515 ze zm.)

Burmistrz Nowogrodźca zarządza:

§ 1.

Ustala się następujące stawki czynszu dzierżawnego:

1) dla nieruchomości objętych przetargiem

l.p Cele dzierżawy Cykl płatności czynszu Minimalna cena wyjściowa             do przetargu- czynsz netto tereny wiejskie

Minimalna cena wyjściowa do przetargu – czynsz netto

tereny miejskie

1. Rolne roczny (rok gospodarczy) Nie mniej niż 150 zł/1 ha Nie mniej niż150 zł/1 ha
2. Inne niż rolne (nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) miesięczny 0,10 zł / m² 0,20 zł / m²
3. Inne niż rolne (związane                z prowadzeniem działalności gospodarczej) miesięczny do 50 m² 1,50 zł /m²

2,50 zł/ m²

  51 – 100 m² 1,00 zł /m² 2,00 zł/ m²
101-300 m² 0,50 zł/ m² 0,80 zł/ m²
301m²- 1000m² 0,20 zł/ m² 0,30 zł/ m²
roczny 1001m² - 10000 m² 1,00 zł/m² 1,50 zł/m²
roczny powyżej 10000 m² 0,70 zł/m² 1,00 zł/m²
4.

Lokale i budynki-

przeznaczenie związane             z prowadzeniem działalności gospodarczej

miesięczny 4,00 zł/ m² 5,00 zł/ m²
5. Zbiorniki wodne (stawy)              na cele inne niż rolne roczny 400,00 zł/ 1 ha 500,00 zł/ 1 ha

2) dla nieruchomości oddanych w dzierżawę bez przetargu

l.p Cel dzierżawy Cykl płatności czynszu Minimalny czynsz netto – tereny wiejskie Minimalny czynsz netto- tereny miejskie
1.

Grunty pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców,

pod reklamami i tablicami informacyjnymi

miesięczny 3,50 zł/ m² 4,00 zł/ m²

2.

Czasowe prowadzenie działalności rozrywkowej ( cyrk, wesołe miasteczko itp.) dzienny

100,00 zł

150,00 zł

np. dmuchane ślizgawki
3 Tereny do 100 m² pod niewielkie urządzenia sportowe i rozrywkowe np. dmuchane   ślizgawki dzienny 30,00 zł 30,00 zl
         
4

Powierzchnie na słupach oświetleniowych ( dwustronnie)

--     do 2 tygodni:   do 1 m²

                               do 2 m²

--     do 1 m-ca :     do 1 m²

                               do 2 m²

7 dni od podpisania umowy dzierżawy

8,00 zł

14,00 zł

16,00 zł

24,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

18,00 zł

27,00 zł

§ 2.

Ustala się stawki za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy Nowogrodziec

l.p Rodzaj nieruchomości Cele rolne

Inne niż rolne

( nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Inne niż rolne

( związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

1. Grunty

300,00 zł/ 1ha

opłata roczna – rok gospodarczy

0,50 zł/ m²

opłata miesięczna

15,00 zł/ m²

opłata miesięczna

2. Lokale, pomieszczenia, budynki ---------------- ----------------

10,00 zł/ m²

opłata miesięczna

§ 3.

Sposób przeprowadzania przetargów określa Regulamin przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec.

§ 4.

  1. Burmistrz może wydzierżawić w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat włącznie lub za zgodą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na okres powyżej 3 lat nieruchomości, w tym grunty rolne w następujących przypadkach:
  2. 1) w sprawie występuje tylko jeden oferent,
  1. 2) dzierżawa polepszy warunki korzystania z innej nieruchomości oferenta,
  1. 3) nieruchomość zabudowana jest garażem,
  1. 4) dzierżawca jest już w posiadaniu nieruchomości,
  1. 5) dzierżawa dotyczy gruntów na cele warzywnicze.

2.  Czynsz dzierżawny ustalany będzie w/g stawek określonych w § 1 w negocjacjach przeprowadzanych przez Komisję powołaną stosownym zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca, a w przypadku gruntów na cele warzywnicze wg stawek określonych     w   uchwale Rady Miejskiej.

§ 5.

 1. W przypadku dzierżawy gruntów określonych w § 1 oraz gruntów na cele warzywnicze, na okres powyżej 1 roku, ustalona wartość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji w miesiącu marcu, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze   Polskim, począwszy od marca roku następnego od zawarcia umowy.
 2. W przypadku ujemnego i zerowego wskaźnika waloryzacji, czynsz pozostaje   wysokości należnej za rok poprzedni.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 26 / 2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunalnego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

 (-) Robert Marek Relich

Wersja XML