Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 180 w Wykrotach"

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 25 sierpnia 2020 r.

ZP.271.9.2020

                                                                                                           WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 180 w Wykrotach ul. Polna”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o z siedzibą Jałowiec 56 , 59-800 Lubań Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Firma-Oferent

Adres oferenta

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Kaczewska 19,  58-514 Jelenia Góra

50,54pkt.

40,00pkt.

90,54 pkt.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Jałowiec 56              59-800 Lubań

60,00pkt.

 

40,00pkt.

100 pkt.

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

49,08pkt.

40,00pkt.

89,08 pkt.

Wykonawca tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o z siedzibą Jałowiec 56 , 59-800 Lubań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru.

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca

Wersja XML